Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi » Cilt: 28 Sayı: 1

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83. Maddesinde ihalelerde yasakfiil ve davranışlar sayıldıktan sonra “İdarelerce ihalelere katılmaktan geçiciyasaklama” başlıklı 84. Maddesinin birinci fıkrasında, 83. Yukarıda açıklanan nedenlerle Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan „.ve 4üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası.“ ibarelerinin de Anayasanın 2.maddesine aykırı olduğu ve iptali gerektiği kanaatinde olduğumuzdan,çoğunluğun görüşüne katılmamız mümkün olmamıştır. Kuralda geçen, „mücbir sebepler, olağanüstühaller“ ibareleri, geniş bir anlama sahip olmakla beraber, anlamıve kapsamı gerek kanunlarda gerekse uygulamada açıklığa kavuşturulduğundan bukonularda bir belirsizlik olduğunu söylemek uygun değildir. Keza, söz konusuhallerde, sözleşmenin yeni şartlara göre uyarlanması da bir gerekliliktir.Ancak, cümlenin devamındaki,   „..veya sözleşme ve eklerininuygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindekihükümlerin ihtilaf içermesi hâllerinde.“ ibareleri, son derecegeniş olup, mücbir sebep veya olağanüstü hal dışında bir başka nedenden dolayıda sözleşmenin değiştirilmesine izin vermektedir. Bu hükme göre, bedel aynıkalmak kaydıyla sözleşmenin diğer unsurları değiştirilebilecektir. Bu kapsamdabedel değiştirilmeden, örneğin  yüklenicinin borçları hafifletilebilecekyahut ağırlaştırılabilecektir. Bu şekilde bedel değişmese de, edimdeğiştirilebildiğinden, bedelin de bundan dolaylı olarak etkilenmesikaçınılmazdır. Bu şekilde taraflar, ihale sürecinin tamamlanmasından sonra,sözleşmenin önemli unsurlarında değişiklik yaparak, daha önceki ihale sürecinianlamsız hale getirebileceklerdir. Kural bu haliyle, belirsiz olup idareye,keyfiliğe yol açabilecek geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır.

  • Çeviri eserlerde yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayın izni alınır ve bu izin belgesi, başvuru evrakına eklenir.
  • Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görev yapmakta olan ve mesleki sicilleri bulunmayan askeri hakimlerin o sicil yılı için kademe ilerlemelerinde sicil şartı aranmaz.
  • Bu sebeplerle, 3359 sayılı Kanunun ek 7.

Eşitlikilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşısında aynı işlemebağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasınıönlemektir\. Hızlıca üye ol, geniş https://www.casinomhub.link/ yelpazesine erişiminin tadını çıkar. mostbet güncel giriş\. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrıkurallar uygulanarak kanun karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağıanlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar içindeğişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı,ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörüleneşitlik ilkesi zedelenmez. Hukuk devletinde, ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğugibi idari yaptırımlar açısından da Anayasa’ya ve ceza hukukunun temelilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlarauygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü gibi konularda kanun koyucu takdiryetkisine sahip olmakla birlikte, bu yetkisini kullanırken kabahat ve yaptırımarasındaki adil dengenin korunmasını da dikkate almak zorundadır. Ancak sadecekabahatin konusunu esas alarak ve benzer eylemler için öngörülen yaptırımmiktarlarını kıyaslayarak haksızlık ve yaptırım arasında adil denge bulunupbulunmadığı konusunda bir karar vermek sorunu tek yönlü ya da eksik olarak elealmak anlamına gelir. Haksızlığa konu eylem ile yaptırım arasında adalete uygunbir oranın bulunup bulunmadığının saptanmasında benzer bir fiil için konulmuşyaptırım ile yapılacak bir kıyaslamanın değil, o fiilin yarattığı etkinin vesonuçlarının dikkate alınması gerekir. Maddesinin üçüncü fıkrasında, görülmekte olan birdava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili sorusorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı ve herhangi bir beyanda bulunulamayacağıkurallaştırılırken; dördüncü fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ileidare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ile idare, mahkemekararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesinigeciktiremez.” denilmiştir. “Süreci devam eden ihaleler ile sözleşmesi imzalanmış işler”in,ihalelerin yapıldığı ve sözleşmelerin imzalandığı tarihlerde yürürlükte bulunanhukuk kuralları yerine, sonradan yürürlüğe giren yasal kurallara göresonuçlandırılması, sözleşmeler ihaleye dayandığı ve her ihale yürürlüktekimevzuata göre yapıldığı için, ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran bir işlevgördüğünden, iptali istenen ibare Anayasanın 2. Maddesindeki hukuk devletiilkesine aykırıdır. Maddesinin dokuzuncu fıkrasına ilişkin olarakyukarıda (Gerekçeler’in 4. maddesinde) yer verilen iptal gerekçelerinin tamamıkelimesi kelimesine, “… ve 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası …” ibaresi içinde geçerlidir. Tekrar olacağı için yer verilmemiştir.

926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış olmak. Herhangi bir nedenle boşalan general – amiral yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. Askeri hakim niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından asıl sınıflarına iade edilirler. Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlar ilgiliye tebliğ olunur. Yukarıdaki tedbirler, soruşturmanın ve kovuşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. 1) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek.

Bu notun takdirinde; davaya konu olan içtihatlarda değişiklik olup olmadığı, hükmün ilişkin bulunduğu işin nevi ve mahiyeti dikkate alınarak leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsait olmayan işler için not verilmez. Hükmün bozulması, onanması, düzeltilerek onanması halleri, kesin olarak lehte ve aleyhte not verilmesi için sebep teşkil etmez. A) General-amiral sicil belgesi; idari sicil üstlerince askeri hakim general-amiraller hakkında düzenlenir. (2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri,şüpheliyi, seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirir. Benzer şekilde, usûlün herhangi bir nedenle uygulanamamasıhâlinde “failin bu usûlün uygulanması amacıyla yaptığı açıklamaların” dahasonra kullanılamayacağı esasının benimsenerek, “adlî sistemden ılımlı birkarşılık beklentisiyle usûlün uygulanmasını kabul edecek failin teşvikiamaçlanmaktadır.” Usûlün uygulanması için yapılacak açıklamaların ikrârıkapsayacağı beklentisi bu cümlelerde de açıkça tespit edilebilmektedir. (3) Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulününuygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifikabul etmesi hâlinde bu usul uygulanır. İptali istenen fıkranın dördüncü ve beşinci cümlelerinde Anayasayaaçık bir aykırılık bulunmamakla beraber, Mahkememiz çoğunluğu tarafından,fıkranın bir bütün olarak Anayasaya uygunluğu oylanıp değerlendirildiğinden,önceki cümlelere bağlı olarak bu cümlelerin de Anayasaya aykırı olduğu kabuledilmiştir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 10., 36. Ve 138.maddelerine aykırı değildir.

Diğeryandan, yasama organı da kurulmasından önce gerçekleşmiş olayları yargılamaklagörevli ve yetkili mahkeme kuramayacaktır. Bu ise, mahkemelerde yargılanacakolan kişilere büyük bir güvence sağlar. Çünkü, o kişileri yargılayacakmahkemeler, sırf onlar için kurulmamış, onları yargılayacak hâkimler sırf onlariçin atanmamıştır (GÖZLER, a.g.e., sh.845). Hukuksalişlemlerin, kendilerine bağlanan hukuksal sonuçları doğurabilmesi içinmuhataplarına bildirilmesi gerekir. Bildirim esas olarak tebligat ile yapılır.Bu bağlamda tebligat, yetkili makamlarca tesis edilmiş hukuki işlemlerin,hukuki sonuçlarından etkilenen kişilere bildirimi ve bildirimin usulüne uygunolarak yapıldığının belgelendirilmesi işlemidir. Tebligatın hukuka ve usulüneuygun yapılması, Anayasa ile güvence altına alınmış haklarınkullanılabilmesinin önkoşulu ve hak arama hürriyetinin en önemligüvencelerinden biridir. 6 Temmuz 1956 tarihli ve 6775 sayılı ve 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7281 sayılı kanunlar ile 17 Eylül 1943 tarihli ve 4497 sayılı kanunun 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Askeri hakim yardımcıları, kendilerine Milli Savunma Bakanı tarafından geçici yetki verilmesi halinde veya bulundukları mahkemenin kıdemli hakimi tarafından kendilerine verilen işlerde askeri hakimlerin bütün görev ve yetkilerine sahiptirler. Haklarında iddianamenin kabulüne karar verilen askeri hakimlerin kovuşturması iddianameyi değerlendiren Askeri Yargıtay dairesinde yapılır. İddianamenin kabulünden itibaren Askeri Yargıtay dairesinde yapılacak kovuşturmada savcılık görevini Askeri Yargıtay Başsavcılığı yürütür. Askeri adalet müfettişi bu soruşturma sırasında arama, tutuklama ve diğer tedbirler hakkında karar verilmesi için en yakın askeri mahkeme ve diğer yargı organlarından istemde bulunabilir. (…) yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde askeri hakim subaylar hakkında emeklilik yaş haddinden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılabilir.

Diğer anlatımla belirtilen erişim engeline neden olan eylemya da eyleme ilişkin başvuru bulunmaksızın bu konulara hangi mahkemeninbakacağı, yani görevli mahkeme önceden belirlenmiştir. Kaldı ki görevlendirmeAnayasa’nın 159. Maddesi ile bir mahkemenin kaldırılması ya da yargı çevresinideğiştirmekle görevlendirilmiş Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafındanyapılacaktır. Dolayısıyla dava konusu kuralın kanuni hâkim güvencesine aykırıbir yönü bulunmamaktadır. İşte,dava konusu yaptığımız 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesine 6527 sayılı Kanunun 17.maddesi ile eklenen onbeşinci fıkrası, öngördüğü düzenlemeden, az yukarıdakısaca söz edilen 8. Maddesine göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararıile, 9. Ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararlarının birden fazla sulh cezamahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafındanbelirlenecek olan sulh ceza mahkemeleri tarafından verileceğini öngörmektedir.Başka bir deyişle, bundan böyle 5651 sayılı Kanunun 8., 9.